Üyelik Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla PetiFest tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimiz PetiFest tarafından www.petifest.com internet sitesi üzerinden ve çeşitli kişiye özel ürün satışı kapsamında verilen hizmet ve yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak toplanan kişisel verilere ilişkin sizleri bilgilendirmek isteriz.

PetiFest'in internet sitesinden faydalanmak için üyelik şartı bulunmamaktadır. Dolayısıyla üyelik bir kullanım koşulu olarak sunulmamaktadır.

Öte yandan ürün ve hizmet satın alınması durumunda ticari ve yasal zorunluluklar ile işlem güvenliğinin sağlanması amacı ile kişisel veri girişi gereklidir.

PetiFest'in www.petifest.com adresindeki “Üyelik” veya “Haber Bülteni” üyeliği seçeneği; katılımcının kendisine özgü kişiselleştirilmiş bir ürün ya da hizmet almak ve PetiFest ürün, hizmet ve etkinliklerinden haberdar olmak isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır. Kişiye özgü bu avantajların sunulması için ise bazı kişisel verilerinizin aşağıda detaylandırıldığı şekilde belirtilen amaçlarla işlenmesi, anlaşmalı profesyonel iş ortaklarımızla paylaşılması ve teknolojik olarak hizmet aldığımız tedarikçilerimiz tarafından sağlanan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilmesi gerekmektedir. İş bu nedenle üyelik kaydı ya da haber bülteni üyesi olarak ve bu işlemlere açık rıza vermiş olduğunuzu bilgilendirmek isteriz.

Ayrıca siz değerli kullanıcılarımızın gerek doğrudan tarafımıza gerekse diğer aracı kurumlar ileile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, bu kapsamda ilgililerce alınan ve usul ve yasaya uygunluğu taahhüt edildiği şekilde, aşağıdaki amaçlarla kullanılacak ve kanunen saklanması gereken süre kadar (örneğin akdi ilişkilerde 10 yıl) saklanacak, aynı zamanda amacı doğrultusunda orantılı bir şekilde ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

1. Kişisel Veriler ve Toplama Yöntemleri:

Kişisel verileriniz, PetiFest Haber Bülteni ve internet sitemize üye olmanız ile açık rıza göstererek ya da dolaylı olarak aracı kurumlar vasıtasıile reklam ve kampanya kapsamında verdiğiniz onay çerçevesinde, kanuni zorunluluk, ürün ya da hizmetin tarafınıza verilebilmesi için gerekmesi nedeni ile ya da Dijital ve/veya basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.Bu bilgiler; Kimlik bilgileriniz (isim, soyisim, doğum tarihi, cinsiyet), iletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta ya da ev/iş adresleri); internet sitesi kullanıcı verileri (çerez kayıtları gibi), işlem güvenliği bilgileri (IP Adresi),toplanan bilgilerinizden ibarettir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi:

PetiFest ,internet sitesi ya da Haber Bülteni üyesi olarak açık rıza gösterdiğiniz ya da dolaylı olarak hizmet aldığımız aracı kurumlar vasıtası ile toplanan kişisel bilgileri; temel olarak sizinle iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ileürün ve hizmet alımı/satımının gerçekleştirilmesi amacı yanında size özel reklam, promosyon ve kampanyaların oluşturulması, hedef kitle belirlenmesi, müşteri hareketleri takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve PetiFest etkinliklerinin geliştirilmesi ve üye ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları dahil olmak üzere; PetiFest’in ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası amacı ile KVKK’nın 5. Maddesine bağlı olarak işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz üyelik ya da bülten kaydı sırasındaki açık rızanız, ürün veya hizmetin tarafınıza verilebilmesi için gerekli olması, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme hukuki sebepleri kapsamında; tamamen ya da kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Kimlerle Hangi Amaçla aktarılabileceği

Kişisel verileriniz ticari faaliyetimize ilişkin ürün veya hizmetin sizlere verilebilmesi, ulaştırılabilmesi, ödeme alınabilmesi, kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,kapsamında, ayrıca ürün bilgileri, kampanya ve promosyon haberlerinin ve ticari elektronik iletilerin gönderilebilmesi amacı ile yurtiçindeki gerçek ve tüzel kişiler ile (aracı kurumlar,hissedarlar, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hizmet aldığımız gerçek veya tüzel kişiler ile yetkili kamu kurum ve kuruluşları gibi) ile paylaşılabilecektir.

Fakat, kişisel verileriniz KVKK’nın “İstisnalar” kapsamına giren 28. Maddesi çerçevesinde talep edilmesi halinde açık rızanız olmasa dahi ilgili makamlara aktarılabilir.

Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerimiz ve toplanma amacı haricinde herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluşa aktarılmayacaktır.

Ancak iş bu internet sitesine ilişkin hizmet aldığımız kurum altyapısı yurtdışında olduğu için haber bültenine ya da siteye üye olmakla kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılmasına izin vermiş olacaksınız. Bu nedenle eğer verilerinizin yurtdışına aktarılmasına izin vermiyorsanız lütfen haber bültenine ya da siteye üye olmayınız.

4. İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız:

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

  • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesini talep etmesi halinde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve

  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

ÜYELİK VE KULLANIM ŞARTLARI

Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi’nin www.petifest.com kullanılmadan ve üyelikten önce okunması tavsiye edilir.

Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen www.petifest.com sitesini kullanmayınız ya da üye olmayınız. Siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız.

Bu internet sitesinde ya da bağlı uygulamalarında yer alan bilgilerin ve malzemelerin, görsel unsurların ve bunların düzenlenmelerindeki telif hakkı, aksi açıkça belirtilmediği sürece PetiFest'e aittir. PetiFest'in yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamazlar.

PetiFest iş bu internet sitesindeki veya bağlı uygulamalardaki tüm içeriği ve bilgi, koşul ve düzenlemeyi, önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın, dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme ve yayınını durdurma hakkına sahiptir. Bu koşullar, sitede ilan edilir edilmez derhal yürürlüğe girer.

1. ÜYE OLMA VE ÜYELİĞİN İPTAL EDİLMESİ

a. Üyelik Hakkında

Sitemize üye olmak için Üye İşlemleri sayfamıza giderek ilgili bölümleri doldurmanız yeterlidir. Üye bilgilerinizi doğru ve eksiksiz doldurmanız iletişim ve ulaşım problemleri olasılığı açısından çok önemlidir. Ürün ve hizmetlerin çabuk ve sıhhatli ulaşması için lütfen dikkatle ve eksiksiz doldurunuz.

Üye olmak oldukça basit ve hızlı bir işlemdir. Üye olmanız hiç bir yükümlülük altına girdiğinizi ifade etmez. Dilediğiniz zaman üyeliğinizi sonlandırma hakkına sahipsiniz.

İşbu Üyelik Sözleşmesi taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

b. Üyelik İptali

Üye dilediği zaman üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Üyeliğinizi sonlandırmak için üye girişi yaptıktan sonra iletişim bilgileri sayfamızdan talebinizi iletmelisiniz. PetiFest işbu Üyelik Sözleşme’sini dilediği zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

Üyelik iptali sonrasında vermiş olduğunuz ve işlenen kişisel verileriniz ticari ilişki nedeni ve/veya ilgili bakanlıklar ve kamu kurumları ile yasal mevzuat açısından zorunluluk, sebepleri ile saklanması gereken süre kadar tutulacaktır.

2. KULLANIM VE GÜVENLİK KURALLARI

www.petifest.com tüm kullanıcılara açıktır. Ancak aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin ya da kullanıcının site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

2.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi, ya da sitenin bu yasal olmayan amaçlarla kullanılması, kullanılmasına imkan verilmesi

2.b. Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması

2.c. Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, Internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.

2.d. Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi.

2.e. Bilişim sistemine girme suçu (TCK m.243), Sistemi Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu (TCK m.244), Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu (TCK m.245), Yasak cihaz veya porgram kullanma suçu (TCK m.245/a) ve bunlara teşebbüs hali.

3. ÜYE GÜVENLİĞİ

Üyenin güvenliği için sitemizde her türlü önlem alınmıştır. Bu alınan önlemlerin yanında sizlerde üye bilgilerinizin güvenliğinden sorumlusunuz. Sitemize giriş için kullandığınız bilgilerinizi hiç kimse ile paylaşmayın, güvenli olduğundan emin olmadığınız bilgisayarlardan sisteme giriş yapmayın.

4. SORUMLULUKLAR

4.a. www.petifest.com’u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri daha iyi hizmet edebilmek amacı ile çerezler vasıtası ile takip edilmektedir. Çerez politikasına linkten ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile işbirliği yaptığımız firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek ve www.petifest.com’u geliştirmektir.

4.b.www.petifest.com kullanıcısı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile elektronik posta adresini ve şifresini girerek www.petifest.com sitesinden ürün ve hizmetleri kullanmaya başlayabilir.

4.c. Kullanıcı, www.petifest.com sitesi ürün ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile www.petifest.com hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.

4.d. Kullanıcının işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya www.petifest.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, Kullanıcının www.petifest.com yararlanması www.petifest.com tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.

4.e. Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin www.petifest.com’u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

4.g. Kullanıcı, www.petifest.com’dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.

4.h. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından www.petifest.com üzerinden yapılabilir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

4.j. Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

4.m. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.

4.n Kullanıcı site üzerinden yapacağı alışverişlerde ve üye olurken vereceği Kişisel Veriler ile kullanacağı ödeme bilgilerinin (kredi kartı, GSM numarası bilgileri v.b.) kendisine ait olduğunu ve doğru olduğunu, verdiği bilgilerin hatalı ve/veya yanlış olmasından kaynaklanan tüm hukuki ve cezai sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.o. Ürün ve hizmet alımı esnasında 3. Kişinin kart bilgilerinin izinli/izinsiz kullanılması durumunda şirketimiz hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu gibi durumlarda şirketimize yöneltilecek herhangi bir şikâyet ya da yasal işlem durumunda kullanıcı tüm zararı kullanıcıya rücu etme hakkına sahip olduğu gibi kullanıcı da bunu ilk talepte ödemeyi kabul eder.  Aksi durumda yasal faizin %50 fazlası ile tahsil edileceğini kabul ve taahhüt eder.

5. TEBLİGAT ADRESLERİ

5.a. www.petifest.com sitesi kullanıcının üyelik ya da haber bültenine kayıt esnasında bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

5.b. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

5.c. Yine www.petifest.com’un kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın www.petifest.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. SİPARİŞLERDE FARKLI ADRES KULLANIMI

Her üye İçin Sipariş Sonlandırırken kendi kayıtlı adresi haricinde farklı adres girebileceği bir adres bölümü bulunmaktadır. Adres bölümü hediye gönderirken kullanabilmeniz veya farklı adreslerde olduğunuz dönemlerde kullanabilmeniz için düşünülmüştür.

İş bu internet sitesi veya uygulamayı kullanmakla, bağlı uygulamaları, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini, Düzce Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin görevli ve yetkili olacağını da kabul etmektesiniz.

İşbu internet sitesi ve/veya bağlı uygulamalar üzerinden ürün ve/veya hizmet alımına ilişkin doğacak her türlü uyuşmazlıkta .www.petifest.com sitesi ve buna bağlı sistemde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.